Integrationstrappan

Praktisk verktyg för att hantera mångfald och företagskultur (Från reflektion till handling)

Tanken med integrationstrappan är att förekomma allt från små irritationer och missförstånd till större konflikter mellan de anställda på en mångkulturell arbetsplats genom att få en annorlunda inblick i kulturskillnader och därmed klara viktiga vardagssituationer (både på arbetet och privat) på bästa möjliga sätt.

Enligt vår definition är man integrerad när man förstår kulturen omkring sig och är (känner sig vara) en del av sin omgivning. Detsamma gäller för en nyanställd i företaget, oavsett var han eller hon kommer ifrån. Frågan om kulturskillnader och integration är ständigt aktuell på många arbetsplatser och allt börjar med information och kunskapsöverföring.

Trappa1080480

Syftet med integrationstrappan är att förekomma och minska kulturellt utanförskap, underlätta för företag och organisationer att snabba upp den interna integrationsprocessen genom att få insikt om kulturellt utanförskap, kulturskillnader och dess konsekvenser i arbetslivet.

Målet är att komma fram till en konkret handlingsplan med konkreta åtgärder för att minimera eventuella hinder för en väl fungerande företagskultur.

Målgrupp: Vi vänder oss i första hand till företag och organisationer som aktivt vill arbeta med att förekomma och minska kulturellt utanförskap hos nyanställda och därmed främja och bevara en väl fungerande företagskultur. Det är inte bara de nyanställda som behöver integrera sig i företagskulturen, utan även företaget behöver skapa en djupare förståelse för möjliga kulturskillnader och dess konsekvenser. Även andra intresserade är välkomna.

Upplägg: Utbildningen bygger på teori och fakta blandade med egna upplevelser, förklaringar och iakttagelser och är en talande guide i organisationens interna integrationsarbete. Möjliga former:
Inspirationsföreläsning, en introduktion på ca 1 timme, där vi lyfter fram frågan integration för att inspirera till ett djupare och mångsidigare integrationsarbete (obegränsad antal deltagare).
Informativ föreläsning, ca 2,5-3 timmar, där vi fördjupar oss i frågan integration för att skapa ny kunskap inom organisationen (obegränsad antal deltagare).
Interaktiv föreläsning/workshop, 4-8 timmar, där vi förutom föreläsning, arbetar även med en handlingsplan för en lyckad integration inom organisationen (ca 8-15 deltagare).
Kurs, en kombination av de ovanstående tre uppläggen och kan ges vid flera tillfällen efter behov och önskemål (ca 8-15 deltagare).

Ur innehållet:
• Integrationsbegreppet ur olika perspektiv
• Kulturellt utanförskap dess konsekvenser för individen och organisationen
• Svensk mentalitet och kulturskillnader samt dess återspegling i arbetslivet
• Företagskultur, dess särdrag på olika nivåer, oskrivna regler, identitet och image
• Mångfald utan kulturellt utanförskap och grundvärderingar – nya krav på ledarskap
• Handlingsplan: VAD och HUR? – Vägen till mångfald utan kulturellt utanförskap