Kultur och etik i svensk sjukvård

Kulturella tolkningar och prioriteringar inom vården, etiska principer och etiska dilemman

Fokus ligger på att utveckla förståelse för kulturella och etiska värderingar som råder inom den svenska vården. Vi reflekterar över egna och andras värderingar och förhållningssätt, för att hitta rätt balans mellan den egna och andras kulturer.

Vi utgår ifrån kulturskillnader och interkulturell kommunikationen i patientmötet i olika kulturer med fokus på patientsäkerhet och patientens medansvar och medinflytande inom vården. Vi går in på det mångkulturella samhällets inverkan på sjukvård och diskuterar olika kulturella tolkningar, kulturella likheter och skillnader.
Etiska principer och etiska dilemman samt prioriteringar inom vården och den lärande organisationens etik.

Ur innehållet

  • Grundläggande etik och moral, normer, värden och principer, olika människosyn, etisk kompetens
  • Sjukvårdens etiska grunder, de viktigaste principerna, etiska begrepp, komplexa etiska frågor m fl
  • Etiska dilemman och värdekonflikter (praktiska övningar anpassade efter målgruppen)
  • Prioriteringar inom vården, omdöme, samlade vårdresurser, patientens vardag m fl
  • Den lärande organisationens etik inom vården, organiserat lärande, arbetstidsmodell, patientnära arbete m fl